Ochrana osobných údajov a ich spracovanie

 Ochrana osobných údajov a ich spracovanie

Spoločnosť Profi Activity s.r.o., Masarykova 16, 08001 Prešov, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Prešove. Oddiel: Sro / Vložka číslo: 29445/P, IČO: 47543621, DIČ: 2023943141, IČ DPH: SK2023943141, prevádzkovateľ internetového obchodu www.profiledziarovky.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.
Bezpečie osobných údajov je pre nás prioritou, a preto by sme Vás chceli informovať aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

I. Základné ustanovenia
 

Prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je spoločnosť:
Profi Activity s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Prešove. Oddiel: Sro / Vložka číslo: 29445/P, IČO: 47543621, DIČ: 2023943141, IČ DPH: SK2023943141so sídlom: Masarykova 16, 08001 Prešov, SLOVAKIA (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
    Adresa: Masarykova 16, 08001 Prešov, SLOVAKIA
    Email: info@profiledziarovky.sk
    Tel.č. : +421 902 248 611
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
Prevádzkovateľ osobných údajov nemenoval sprostredkovateľa na ochranu osobných údajov.

 
II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
  III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je: Účelom spracovania osobných údajov je: Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.
 
IV. Doba uchovávania údajov
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje: Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
 
V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
Príjemcovia osobných údajov sú osoby: Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
Vykonávané služby, zabezpečujúce marketingové a podporné služby:  
  VI. Vaše práva Za podmienok stanovených v GDPR máte: Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom vlastnom v účte zákazníka.
Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 
VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.    
VIII. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovoú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

 
Kontaktuje nás
V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka Ochrany osobných údajov a ich spracovania, nás neváhajte kontaktovať na adrese či zákazníckej linke:
Profi Activity s.r.o.
Masarykova 16
08001 Prešov
Zákaznícky servis: + 421 902 248 611 alebo info@profiledziarovky.sk

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.5.2018 a v plnom rozsahu nahrádzajú predchádzajúce obchodné podmienky, ktoré boli platné v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.